Algemene voorwaarden en regelingen

Inschrijf- en betalingsvoorwaarden

1. Inschrijven voor een studie (opleiding, training of workshop)

U schrijft zich in voor een studie van doc (handelsnaam van Aruba Education & Knowledge Center VBA ) door het insturen/ retourneren van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Door uw inschrijving verklaart u akkoord te gaan met deze inschrijf- en betalingsvoorwaarden. U dient tenminste 80% van de lessen aanwezig te zijn om deel te mogen nemen aan het examen. Eenmalig betaalt u Afl. 50,- inschrijfgeld voor een cursus of workshop.

2. Wijze van betaling

U kunt bij uw inschrijving aangeven op welke wijze u wilt betalen. Standing order via de bank (gewenst), per cheque of contant. Indien u gekozen heeft voor betaling ineens dient het totaal verschuldigde bedrag vóór de aanvangsdatum van uw studie door doc ontvangen te zijn. Indien u aangeeft in termijnen te betalen, dient de eerste termijnbetaling vóór de aanvangsdatum van de studie door doc ontvangen te zijn. De opvolgende termijnbetalingen dienen steeds vóór de eerste van de maand door doc te zijn ontvangen.

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Bij niet tijdige (deel)betaling kan u als student de toe gang tot de colleges worden ontzegd. Tevens wordt u een boete van Afl. 25,- in rekening gebracht voor elke te late maandelijkse betaling. Door het niet aanwezig zijn/ niet bezoeken van de colleges vervalt de financiële verplichting ten opzichte van doc niet. Ondergetekende is via deze inschrijfvoorwaarden bekend met de financiële verplichtingen waaraan voldaan moet worden na inschrijving.

3. Wanbetaling

Indien door u niet tijdig wordt betaald, worden alle kosten die doc dient te maken om de (deel)betaling te verkrijgen, met een minimum van 15% van de openstaande som, plus de wettelijke rente over het openstaande bedrag aan u in rekening gebracht. Deze overeenkomst kan in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door doc worden verbroken. Daarnaast kan doc de werkelijke en in redelijkheid gemaakte buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten aan u in rekening brengen.

4. Wijziging studie

doc behoudt zich het recht voor de indeling van de studie wat tijd en plaats betreft te wijzigen. Bij onvoldoende aanmeldingen heeft doc het recht om een studie af te lassen en/of de aanvangsdatum van de studie uit te stellen. Bij aflassing van de studie vervallen de verplichtingen voor ingeschreven studenten. Er worden geen kosten aan de student in rekening gebracht. Indien de student reeds een (deel)betaling heeft verricht, vindt restitutie plaats van de reeds betaalde studiegelden.

Bij uitstel van de aanvang van de studie tot binnen drie (3) maanden na de initiële aanvangsdatum, blijven de financiële verplichtingen van de ingeschreven student in stand. Indien de uitgestelde studie niet aanvangt binnen drie (3 ) maanden na de initiële aanvangsdatum vervallen de verplichtingen voor ingeschreven studenten en worden er geen kosten aan de student in rekening gebracht. Indien de student reeds een (deel)betaling heeft verricht kan restitutie plaatsvinden van de reeds betaald e studiegelden. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd!

5. Annulering studie

Annulering van de studie waarvoor u zich heeft ingeschreven, is mogelijk tot uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de betreffende
studie. Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per fax of email of door het langsbrengen van een brief). In dit geval betaalt u Afl. 50,- administratiekosten. Indien u annuleert tussen 8 en 20 dagen voor aanvang van de studie betaalt u 50% van het totale studiegeld. Indien u binnen 7 dagen voor aanvang van de studie annuleert en bij het niet annuleren of niet bijwonen van de colleges, bent u het gehele studiebedrag verschuldigd aan doc Opleidingen.

6. Legitimatie

U bent verplicht tijdens het volgen van de studie het bewijs van betaling bij u te hebben en dit te tonen op verzoek van de docent of een andere werknemer van doc. Verder dient u bij uw inschrijving een kopie achter te laten van uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.

7. Herexamen

Een doc-herexamen bedraagt Afl. 100,-. Dit dient voorafgaand aan het herexamen te worden voldaan.