Bedrijfscorrespondentie Engels

Doelgroep: Een ieder die belast is of belast gaat worden met het corresponderen in het Engels.

De cursus Bedrijfscorrespondentie Engels heeft als doel de cursist een goede voorbereiding te geven op de beroepspraktijk als managementondersteuner. Na het volgen van de cursus kan de cursist zelfstandig handelscorrespondentie voeren, hij kent de voornaamste grammaticale en spellingregels en hij kan deze correct toepassen bij het vertalen van het Nederlands naar het Engels en het schrijven van brieven. Ook kan de cursist het correcte Engelse (handels)idioom toepassen.

Er wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Deze module bestaat uit twee onderdelen:
1. Grammatica, spelling, stijl en interpunctie en
2. Zakelijke correspondentie en uitdrukkingen

Er zijn twintig bijeenkomsten en de module wordt afgerond met een examen. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt.